تعداد اعضاء

تعداد اعضای دارای اعتبار: ۱۶۰ نفر

تعداد اعضای استعدادهای درخشان باشگاه (ا. د. ب): ۲۴ نفر