عملکرد باشگاه

 

 

 

عملکرد باشگاه پژوهشگران جوان از فروردین ۱۳۹۰ لغایت آذر ۱۳۹۰

ردیف

فعالیت

تعداد

میزان ریالی پرداختی

۱

پذیرش اعضای جدید

۴۶

-

۲

پذیرش اعضای عادی در گروه ا. د. ب

۵

-

۳

اعضای عادی در حال بررسی جهت عضویت در ا. د. ب

۵

-

۴

تعداد کل اعضای فعال

۱۳۸

-

۵

مقالات ISI چاپ شده

۱۳

۱۰۶۹۶۶۵۰۰

۶

مقالات علمی پژوهشی پذیرش شده جهت چاپ

۲

-

۷

مقالات ISC چاپ شده

۲

۴۶۸۰۰۰۰

۸

ارائه مقاله در کنفرانسهای خارجی

۲

۱۱۶۲۴۱۰۰

۹

چاپ کتاب

۱

-

۱۰

ارائه مقاله در کنفرانسهای داخلی

۱

۲۹۷۰۰۰

۱۱

طرحهای پژوهشی خاتمه یافته و تسویه شده

۵

۸۵۳۱۱۰۰۰

۱۲

طرحهای پژوهشی در حال اجراء

۴

۳۹۳۰۰۰۰۰

۱۳

طرحهای پژوهشی تعریف شده و در دست داوری

۹

-

۱۴

تسهیلات سفر حج

۱

۵۹۰۴۷۵