نحوه نگارش آدرس در کارهای پژوهشی

اطلاعیه مهم

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد تهران جنوب می رساند طبق آخرین دستورالعمل ستاد مرکزی باشگاه، از این پس اعطای تسهیلات به کلیه کارهای پژوهشی مانند مقالات جهت دریافت تشویقی، شرکت در انتخاب عضو برتر و .... منوط به رعایت نحوه نگارش صحیح آدرس باشگاه می باشد. دستور العمل فوق الذکر عیناً به شرح ذیل می باشد:

- تنها فعالیت‌هایی قابل امتیازدهی هستند که فقط نام باشگاه و واحد مربوط در دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان آدرس و وابستگی متقاضی ثبت شده و نام هیچ نهاد، و یا سازمان دیگری در کنار نام باشگاه نیامده باشد. نمونه صحیح آدرس دهی به صورت زیر می‌باشد:

- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرکرد، ایران

- Young Researchers and Elite Club, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran