پیشنهاد چهار داور برای داوری پروپوزال

                                                                   اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از اعضای محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان که مایل به تعریف و ارائه پروپوزال طرح پژوهشی هستند میرساند طبق توافقات انجام شده با اداره کل پژوهش واحد تهران جنوب مجریان محترم طرحها می توانند ضمن ارائه پروپوزال طرح، طی نامه ای چهار نفر عضو هیئت علمی متخصص در زمینه طرح را که باید حد اقل 2 نفر از آنان از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی باشند جهت داوری معرفی نمایند. لازم به ذکر است که ارائه مشخصات ذیل برای داوران محترم الزامی است:

1-     نام و نام خانوادگی

2-     دانشگاه محل تدریس

3-     رتبه علمی دانشگاهی

4-     شماره تلفن همراه و آدرس پستی