اسامی برندگان مسابقه فرهنگی عید سعید قربان

برندگان مسابقه فرهنگی- اینترنتی عید سعید قربان

                       

1-      آقای حامد غفاری راد

2-      مصطفی امامی

3-      علیرضا عیوضی

از نامبرددگان دعوت می شود جهت دریافت جوایز خود پس از تماس تلفنی با شماره (88347425) به دفتر باشگاه مراجعه نمایند.