سمینار « آشنایی با فناوریهای نوین نانو»

برگزاری سمینار "آشنایی با فناوریهای نوین نانو"

 

 

به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب سمینار علمی تخصصی یک روزه با عنوان "آشنایی با فناوریهای نوین نانو" در روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۰۹ برگزار شد. این سمینار با سخنرانی سر کار خانم دکتر ناهید رئوفی عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی واحد در محل مرکز رشد و واحدهای فناور واحد تهران جنوب برگزار گردید. در ادامه سمینار، مسابقه علمی پژوهشی از سرفصلهای ارائه شده برگزار شد که پس از تصحیح پاسخنامه ها به ترتیب خانم پرستو مرادی آقای سینا سلیمی و آقای امیر حسین صالحی مقامهای اول تا سوم را احراز نمودند و به هر یک از سه نفر جوائز نقدی اهداء گردید. در پایان سمینار کلیه شرکت کنندگان گواهینامه معتبر دریافت نمودند.