کاربرد انرژیهای نو در سالم سازی محیط زیست

برگزاری سمینار "کاربرد انرژیهای نو در سالم سازی محیط زیست"

به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب سمینار علمی تخصصی یک روزه با عنوان "کاربرد انرژیهای نو در سالم سازی محیط زیست"در روز سه شنبه مورخ 22/2/94 در محل اطاق جلسات دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد. در این سمینار که سخنرانی آن را آقای دکتر فرزاد جعفر کاظمی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک واحد بر عهده داشتند انواع انرژیهای تجدید پذیر معرفی و به عنوان نمونه انرژی خورشیدی و نحوه استفاده از آن برای تولید برق و آب گرم توضیح داده شد. در ادامه سمینار، شرکت کنندگان از سایت تجهیزات آب گرمکن خورشیدی و پنلهای خورشیدی دانشکده فنی بازدید کرده و از نزدیک با طرز کار این دستگاهها آشنا شدند. پس از اتمام سمینار مسابقه علمی پژوهشی از سرفصلهای ارائه شده برگزار شد که پس از تصحیح پاسخنامه ها به افرادی که مقامهای اول تا سوم را احراز نمودند جوائز نقدی اهداء گردید. در پایان سمینار به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء شد.