گزیده اخبار شهریور ۹۷

۲۹ مهر ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۲ کد : ۱۳۱۹۸ اسلاید خبری
تعداد بازدید:۶۷

*پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای سعید خادم الحسینی بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در مجله:" J Mater Sci: Mater Electron (2016) 27:10759–10763". تحت عنوان:"Sol–gel auto- combustion synthesis of dysprosium titanate nanoparticles using tyrosine as a novel fuel".

*پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای میلاد عسگرپور خانسری بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در مجله: Journal of Membrane Science 538 (2017) 18–33"". تحت عنوان: On the search of"." rigorous thermo-kinetic model for wet phase inversion technique

*پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای میلاد عسگرپور خانسری بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در مجله:" Computers And Chemical Engineering 101 (2017) 73–80". تحت عنوان:"Generalized similarity transformation method applied to partia differential equations (PDEs) in falling film mass transfer".

*پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای آرمین محبی بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در مجله: " Journal of Molecular Liquids 231 (2017) 419–429". تحت عنوان:"On the prediction of Watson characterization factor of hydrocarbons".

*پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به آقای آرمین محبی بابت ارائه مقاله ISI(WOs) در مجله: Fluid Phase Equilibria 436 (2017) 30-37"". تحت عنوان:"Equilibrium adsorption of ethyl ." mercaptan and thiophene using molecular sieve 13X

*پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به خانم سحر زینت لو عجب شیر بابت ارائه مقاله ISI(WOs) در مجله: ."Ultrasonics - Sonochemistry 39 (2017) 452–460"تحت عنوان:"Simple sonochemical synthesis of Ho2O3-SiO2nanocomposites as an effective photocatalyst for degradation and removal of organic contaminant".

*پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای حسین گیتی نورد بابت ارائه مقاله ISI(WOs) در مجله: Soft Comput (2017) 21:3247–3265"". تحت عنوان:"Soft computing-based new interval-valued hesitant fuzzy multi-criteria group assessment method with last aggregation to industrial decision problems".

*پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای حسین گیتی نورد بابت ارائه مقاله ISI(WOs) در مجله: Journal of Intelligent & Fuzzy Systems32 (2017)4081–4093"". تحت عنوان:"Selection of IT outsourcing services activities considering services cost and risks by designing an interval- ." valued hesitant fuzzy-decision approach

* تائید و تصویب گزارش پایانی و مقاله خروجی طرح پژوهشی خانم نرگس علمی فرد تحت عنوان: "تعیین شرایط بهینه و حذف ۲۵۵ Reactive Blue از محلول های آبی توسط فرآیند فونوکاتالیستی تحت تابش نور مرئی".