گزیده اخبار اردیبهشت ۹۷

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۳ کد : ۱۳۱۱۷ اخبار قدیمی باشگاه
تعداد بازدید:۶۸
  • پرداخت تشویقی مطابق آئین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای روح اله شیرانی فرادنبه بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در: " Powder Technology,308,2017,61-69 ".
  • پرداخت تشویقی مطابق آئین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای روح اله شیرانی فرادنبه بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در:" International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences,88,2016,254-264".
  • پرداخت تشویقی مطابق آئین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای محسن مطهری نژاد بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در:" Petroleum Science And Technology,2016,Vol 34,No 10,911-914".
  • پرداخت تشویقی مطابق آئین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای مهدی قدیری بابت ارائه مقاله در ISI(WOS) : " Marine Pollution Bulletin,114,2017,428-438 ".
  • پرداخت تشویقی مطابق آئین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به آقای مهدی قدیری بابت ارائه و چاپ مقاله ISI(WOs) در: " Environ Sci Pollut Res, Doi 10.1007/s11365-017-8817-8"
  • پرداخت تشویقی مطابق آئین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به آقای نیما سلطانی بابت ارائه و چاپ مقاله ISI(WOs) در: " Renewable Energy,109,2017,646-667"
  • پرداخت تشویقی مطابق آئین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به آقای نیما سلطانی بابت ارائه و چاپ مقاله ISI(WOs) در: " Thermal Science: 2017, Vol. 21, No. 1A, pp. 335-351"
  • جذب ۱۳ نفر عضو جدید.